Pysyvä rahoituslähde

ELY-keskukset: EU-rahoitus, maaseudun yritysrahoitus, kansalliset avustukset

ELY-keskukset eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat alueellisia julkisia toimijoita, jotka tukevat PK-yritysten perustamista, kasvua ja kehitystä. Keskukset tarjoavat rahoituksen lisäksi myös neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluita.

Rahoituksen hakijat

Yritykset, julkiset organisaatiot, tutkimusorganisaatiot, koulutusorganisaatiot ja kansalaisjärjestöt.

Kuvaus

Kehittämisavustus on tarkoitettu PK-yritysten kehittämistoimenpiteisiin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Yrityksellä tulee olla halua kokonaisvaltaiseen ja merkittävään liiketoimintansa kehittämiseen sekä valmiutta tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yrityksellä saattaa olla tarve uudistaa liiketoimintaansa toimiakseen kannattavammin muuttuneilla markkinoilla tai parantaa kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

EU-rahoitus

ELY-keskukset myöntävät tukea seuraavista rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027:

Maaseudun yritysrahoitus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta tuetaan maaseudun elinkeinotoimintaa monipuolistavien yritysten perustamista, kehittämistä ja laajentamista. Avustusta on mahdollista saada investointeihin sekä yritystoiminnan perustamiseen. Niin sanottua perustamistukea myönnetään aloittavan yrityksen liiketoiminnan käynnistämiseen tai jo toimivan yrityksen liiketoiminnan uudistamiseen sekä aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen.

Ruokavirasto.fi, maaseudun yritystuet

Yritystukea myönnetään myös maatalousyrityksille sekä maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta ja markkinointia harjoittaville PK-yrityksille. EU:n elpymisvaroilla tuettavat yritysinvestoinnit (resurssitehokkaan teknologian ja ympäristöystävällisten energiaratkaisujen hankinta) ovat haettavissa vuosina 2021-2022.

Ympäristö ja luonnonvarat

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Lisäksi haettavissa on harkinnanvaraisia avustuksia rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi Nov 05, 2021.

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 12 MB.