Pysyvä rahoituslähde

YM, Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma (Raki)

Ohjelmasta avustetaan hankkeita, jotka toteuttavat ja tukevat ympäristöministeriön Raki-ohjelmaa sekä Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvän vihreän siirtymän pilarin toimenpiteitä ja tavoitteita.

Hankkeiden tavoitteena on muun muassa edistää ravinteiden kierrätystä, vahvistaa kiertotaloutta, lisätä ravinne- ja energiaomavaraisuutta sekä vähentää Itämeren ja vesien ravinnekuormitusta.

Rahoituksen hakijat

Avustusta voivat hakea kunnat ja kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

Rahoitusohjelman kuvaus

Rahoitamme hankkeita, joissa hyödynnetään ravinnerikkaita jäte- ja sivuvirtoja sekä biomassoja tuottaen muun muassa kierrätysravinteita ja uusiutuvaa energiaa.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan muun muassa valtionavustuslakia (688/2001) ja valtioneuvoston asetusta ravinteiden kierrätyksen ja jätevesihuollon energiatehokkuuden hankkeisiin vuosina 2020-2026 myönnettävästä valtionavustuksesta (657/2020). Tarkemmat hakuehdot ja -ohjeet julkaistaan hakujen yhteydessä.

Mahdolliset rahoitukseen ja hakuihin liittyvät lisätiedustelut pyydetään tekemään kirjallisesti hakuilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Riikka Malila, riikka.malila@gov.fi

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi Oct 05, 2021.

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 12 MB.