Haku avoinna: 9.11.2021–15.12.2021

MMM, Maankäyttösektorin ilmastokestävät toimenpiteet metsätaloudessa –hankehaku (RRF), 1. hakukierros

Maankäyttösektorin ilmastokestävät toimenpiteet metsätaloudessa, kehittämis- ja koulutushankkeet. Hankkeilla tuetaan metsätalouden ilmastonmuutokseen sopeutumista ja ilmastonmuutoksen riskienhallintaa sekä luonnon monimuotoisuutta.

Määräraha

Noin 7 miljoonaa euroa.

Rahoituksen hakijat

Rahoitusta voidaan myöntää eri sektoreiden toimijoille, muun muassa kehittämisyhteisöt, korkeakoulut, kunnat, maakuntien liitot, Metsähallitus, neuvontajärjestöt, oppilaitokset, Suomen metsäkeskus, tutkimuslaitokset, valtion virastot, yliopistot, yhdistykset ja yritykset.

Kuvailu

Kehittämis- ja koulutushankkeet tukevat metsätalouden ilmastokestävyyttä sekä luonnon monimuotoisuutta. Hankkeet voivat esimerkiksi kehittää metsänhoidon- ja käsittelyn menetelmiä huomioiden myös perinteiden metsänkasvatuksen kehitystarpeet, parantaa metsätalouden arvonmuodostusta, tehostaa metsätalouden toimenpideketjuja, tuottaa innovaatioita, tai edistää ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevien käytänteiden jalkauttamista koulutuksen avulla. Menetelmien kehittymisen avulla metsätaloudessa voidaan siirtyä kohti täsmämetsätaloutta eli paremmin kohdennettuja ja monimuotoisempia hakkuu- ja kasvatusmenetelmiä, joissa muun muassa maaperä ja luontoarvot sekä vesien suojelu huomioidaan nykyistä vahvemmin. Hankkeet eivät saa haitata ilmasto- tai ympäristötavoitteiden toteutumista (nk. DNSH-periaate).

Rahoitusohjelman yleiskuvaus

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Ohjelman tavoitteena on

  • vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
  • kasvattaa tuottavuutta
  • nostaa työllisyysastetta
  • nopeuttaa hoitoon pääsyä
  • edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa.

Ohjelman pilariin 1 (vihreä siirtymä) kuuluvan osa-alueen ”ympäristökestävyys ja luontopohjaiset ratkaisut” tavoitteena on parantaa ympäristön ja vesien tilaa, lisätä luonnon monimuotoisuutta, kiertotaloutta ja hiilineutraaliutta sekä ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista, lisää investointiaktiivisuutta ja teknologiainnovaatioita. Osa-alueen investointi ”maankäyttösektorin ilmastokestävät toimenpiteet”, johon avoinna oleva haku liittyy, keskittyy metsätalouden ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksiin.

Metsätalouteen keskittyvä maankäyttösektorin hankehaku on osa maa- ja metsätalousministeriön maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jonka tarkoituksena on kokonaiskestävyyttä edellyttäen tukea Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteen toteutumista.

Hiilestä kiinni -ohjelmaan kuuluvassa Suomen kestävän kasvun ohjelman maankäyttösektorin ilmastokestävät toimenpiteet -kokonaisuudessa käynnistetään vähintään kaksi rahoitushakukierrosta aikavälillä: 2021-2023.

Tilaa hakuvahti

Yhteystiedot:

Hakuihin liittyviä kysymyksiä voi esittää sähköpostitse 17.11.2021 saakka osoitteeseen: ilmastoratkaisut.mmm@gov.fi. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan hakusivustolla viimeistään 24.11.2021.

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi May 23, 2022.

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 12 MB.